Menu

Blog

Creative Cesis | Radīts Cēsīs

3. August, 2016
Creative Cesis | Radīts Cēsīs

"Make use of every situation that you find yourself in to learn something new and to build new contacts." 

Get Acquainted and Learn New Things 

Jānis Vīksna

Nearly half of the images in this magazine are the work of photographer and graphic designer Jānis Vīksna — he has collaborated with many enterprises, creative personalities, as well as the municipality in Cēsis. His portfolio includes works for Cēsu Alus beer brewery, active tourism store Eži, musician Miks Dukurs, organiser of gastronomic performances Gundega Skudriņa, clothing brand ZZ_Fashion, and many others. 

Jānis begun his creative path at the Cēsis Art School, later studied at the Biruta Magele School of Photography and Latvian Culture College, but most of the skills necessary for photography and graphic design are self–taught. Jānis enjoys learning new things, for this reason he is happy to collaborate with event agencies that organise international conferences: «While others have to pay to take part in conferences, I get paid for being there and, on top of that, I get to learn something new. I take the photos and then I have time to listen.» While making photo reports from events, not only has Jānis heard talks by experts of various fields, but he has also met many Latvian celebrities. These contacts have often led to interesting collaborations. «A creative person can make use of the various situations that he finds himself in,» he concludes. 

Jānis is fascinated by product photography too, because each object has its unique qualities that require a creative solution: shiny packaging requires indirect lighting and special constructions; glass bottles need light to shine through them and to be sprinkled with a mixture of water and glycerine. Jānis has taken photographs of Autine knives, Duck Woodworks cutting boards, an&angel glassware, which is especially challenging due to its reflective coating. However, Jānis’ favourite assignments are those that let him combine the skills of a photographer and a graphic designer in producing a full set of materials — from a visual identity to posters, catalogues and business cards. 

During the week Jānis usually works in Riga, but on the weekends he can be found at Fonoklubs — taking pictures during concerts or working behind the bar. He remembers seeking a link to Fonoklubs a long time ago: «I was a kid running along with everyone. In the beginning I volunteered at Fonofest, but I wanted to be something more. I showed initiative and diligence, and went from a volunteer to a designer of all visuals, from a stranger to a member of the inner circle.» Friendship with Jānis Sildniks later took him to taking photographs in peculiar places — in an operating room, at the Chernobyl Nuclear Power Plant, on a helicopter tour above Riga. 

Jānis has also created a T–shirt collection with printed symbols of Cēsis and other graphic elements, but he considers taking photographs of archival and exhibited materials of the History and Art Museum one of his greatest investments in Cēsis. «A private enterprise can stop and disappear, but a city preserves your work for a long time,» he says. 


Iepazīsties un iemācies ko jaunu

Jānis Vīksna

Teju puse šī žurnāla attēlu ir fotogrāfa un grafikas dizainera Jāņa Vīksnas darbs — viņš sadarbojies ar daudziem Cēsu uzņēmumiem, radošajām personībām, kā arī pašvaldību. Jāņa portfolio ir darbi, kas veidoti alus darītavai Cēsu Alus, aktīvā tūrisma veikalam Eži, mūziķim Mikam Dukuram, gastronomisku performanču rīkotājai Gundegai Skudriņai, modes zīmolam ZZ_Fashion un vēl daudziem citiem.

Jāņa radošās gaitas sākušās Cēsu Mākslas skolā, vēlāk viņš papildinājies arī Birutas Mageles fotoskolā un Latvijas Kultūras koledžā, tomēr lielāko daļu fotogrāfijai un grafikas dizainam nepieciešamo iemaņu apguvis pašmācības ceļā. Jānim patīk uzzināt ko jaunu, tādēļ viņš priecājas par sadarbību ar pasākumu aģentūrām, kuras rīko starptautiskas konferences: «Kamēr citiem jāmaksā par dalību konferencēs, man maksā par to, ka tur esmu, un es vēl mācos. Sabildēju, un tad ir laiks klausīties.» Veidojot fotoreportāžas no pasākumiem, Jānis ne tikai noklausījies visdažādāko nozaru ekspertu runas, bet arī iepazinies ar daudziem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Šie kontakti daudzkārt noveduši pie interesantiem sadarbības piedāvājumiem. «Radošs cilvēks var daudzpusīgi izmantot situācijas, kurās viņš nokļūst,» Jānis secina.

Jāni aizrauj arī produktu fotogrāfija, jo katram no tiem piemīt unikālas īpašības, kas liek palauzīt galvu: spīdīgiem iepakojumiem neder tieša gaisma un jābūvē īpašas konstrukcijas; stikla pudelēm jāpanāk, lai gaisma spīdētu cauri, un tās jāaprasina ar ūdeni, kam piejaukts glicerīns. Jānis ir fotografējis zīmola Autine nažus, Duck Woodworks koka dēlīšus, arī an&angel stikla traukus, kas ir īpaši sarežģīts uzdevums to atspoguļojošā pārklājuma dēļ. Taču vislabprātāk viņš uzņemas tādus darbus, kuros iespējams apvienot fotogrāfa un grafikas dizainera prasmes, izveidojot pilnu komplektu — no vizuālās identitātes līdz plakātiem, katalogiem un vizītkartēm.

Darbdienās Jānis lielākoties strādā Rīgā, bet pa brīvdienām ir Cēsīs, kur bieži vien sastopams Fonoklubā — gan fotografējot koncertus, gan strādājot aiz bāra. Saikni ar Fonoklubu Jānis meklējis jau sen: «Biju sīkais, kurš skrēja visiem līdzi. Sākumā biju brīvprātīgais Fonofestā, bet gribēju būt kas vairāk. Izrādīju iniciatīvu un centību un no brīvprātīgā kļuvu par vizuālā noformējuma veidotāju, no sveša cilvēka par savējo.» Draudzība ar Jāni Sildniku vēlāk aizvedusi veidot fotoreportāžas neparastās vietās — operāciju zālē, Černobiļas atomelektrostacijā, helikoptera lidojumā virs Rīgas.

Jānis izveidojis arī apdrukātu T kreklu kolekciju ar Cēsu simboliku un citiem grafiskiem elementiem, taču par vienu no saviem lielākajiem ieguldījumiem Cēsīs uzskata Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas un arhīva materiālu fotografēšanu, lai izveidotu digitālu datubāzi. «Privātiem uzņēmumiem viss var apstāties, pazust, bet pilsētā saglabājas ilgākam laikam,» viņš saka.


Evelīna Ozola
Arhitekte un urbāniste, kas izmēģinājusi roku arī grafikas dizainā un ilustrācijā.
Veidojusi publikācijas par pilsētu un arhitektūru gan interneta, gan drukātajiem medijiem. Evelīna ir FOLD satura kuratore un redakcijas vadītāja.